Finns det Hjärterum?

Finns det hjärterum

Hjärterum syftar till att skapa alternativa boendeformer för nyanlända som har fått kommunplacering i Göteborgs Stad. Detta är en del  av stadens åtagande enligt bosättningslagen men även en fortsatt satsning för att öka antalet hyreslägenheter inom privatuthyrning.

Main Home ingår som en av Hjärterums samarbetspartner, där vi stödjer de som ansluter sig till projektet med information kring regelverk  kring skatter, uthyrning samt erfarenheter kring privatuthyrning och den ekonomiska delen av investeringen det innebär.

Projektet leds av Göteborgs Räddningsmission i samarbete med Boplats Göteborg och Göteborgsstad (Fastighetskontoret).

Relaterade länkar:

Fler bostäder

Genom Boplats och Göteborgs Räddningsmissions engagemang i Finns det Hjärterum ökas fokuset och marknadsföringen av privatuthyrningsbostäder. Detta gör att intresset och kunskapen i området ökar, vilket är bra för alla oavsett vad man har för uppfattning om projektets målgrupp.

Det är viktigt att staden långsiktigt fortsätter med marknadsföring och information kring privatuthyrning i olika former. Syftet med detta är att byggnationer av separata lägenheter för privatuthyrning både tar tid p.g.a. processen och byggnationen.  Det är även en av de största investeringen en privatperson göra i sitt liv. Denna typen av beslut tar därför tid att fatta!

Av den anledningen kan man inte dra slutsatser av ex 2016-2017 års satsning på privatuthyrning. Dessa lade enbart grunden för ett fortsatt arbete och kan troligtvis inte utvärderas rättvist inom en 5 års period.

Det är därför viktigt att att både politiker, tjänstemän och media respekterar och förstår att detta måste få ta tid.

De dom framför allt kan bidra med är därför att skapa en långsiktighet i syfte att skapa en mentalitetsförändring kring privatuthyrning. Både genom att stödja olika former av projekt som leder mot ökad privatuthyrning. Men även genom att förändra regelverk och ställa krav ex vid markupplåtelser eller i ägardirektiv till kommunala bolag.

Varför engagerar Main Home sig i detta?

Vi vill bidra till att rätt helhetsbild förmedlas kring privatuthyrning i separata lägenheter. Vår verksamhet gör dessutom precis det som Hjärterum gör, fast för en mer begränsad målgrupp. Det vi kan bidra med är att både tala till hjärtat och plånboken. Det är då vi tror det ger det bästa resultatet.

Vi tror dessutom att man måste visa helheten, risker och fördelar för att få till förändringar. En av dessa risker och snedsitsar som vi ser inom beskattningen är t.ex. hur skattereglerna skiljer sig mellan uthyrning i sitt eget bostadshus och hur det ser ut vid uthyrning i exempelvis ett Attefallshus. Även detta är en jättebra investering men det skapar situationer som inte är positiva. Varken för hyresgästen eller för den som vill bygga.

Genom att vi engagerar oss i Hjärterum får vi därför både möjlighet att bidra till något större samtidigt som vi får möjlighet att sprida mer kunskap om hur det ser ut idag och vad som bör förändras. För att vi tillsammans skall kunna utveckla en mer hållbar bostadsmarknad.

Relaterade länkar:

Integrationsprojektet

Under uppstarten av bolaget introducerade Main Home en modell där vi ville överföra integrationens kostnader till inkomster för folket. Vi sökte EU-bidrag och blev intervjuade av tjänstemän från Näringsdepartementet, kring några av våra förslag inriktade på privatuthyrning.

Jag irriterade mig på samordningen mellan kommunerna och att alla “verkade” se till sin egen kommuns bästa, istället för till helheten. Samtidigt fanns en debatt om hur Bert Karlsson med flera tjänade pengar på folks lidande. Detta störde mig! Inte p.g.a. att entreprenörer tjänade pengar och skapade lösningar. Utan för att politiker och samhället utmålade dem som giriga, när de var de själva som inledningsvis betalade ut för höga ersättningar. Samtidigt som de var oförmögna att skapa organisationer för att lösa problemet i samma takt som entreprenörerna.

Många upp frivilligt, hjälpte till och delade sina hem med de nyanlända. Utan någon ersättning från staten. I Mina samtal med Migrationsverket fick jag svaret att de inte kunde ersätta privatpersonerna p.g.a. att de var tvungna att följa offentlig upphandling.

Jag satte mig därför och räknade på vilka ersättningar som Bert med flera fick. Alla i branschen fick vid den tidpunkten samma ersättning. Summorna jag hörde i fikarummet och i media visade sig inte helt förvånande vara snedvridna.

Men de visade att vi skulle kunna gjort detta på ett mer hållbart sätt genom bättre samordning och integrerade boenden.

“Vi ville överföra integrationens kostnader till inkomster för folket”

Vårt förslag på lösning.

  • Upphandla en tjänst som samordnar mottagandet av asylsökande som placerar dem i människors hem
  • Vi kunde med samma ersättning ge 2000 kr per nyanländ privatpersonen tog emot i sitt hem
  • Med samma ersättning kunde vi samordna 1-4 möten per månad där de nyanlända och deras värdfamiljer skulle kunna träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Dessa möten skulle dessutom kunna samordnas med information från föreningsliv, företag och viktiga samhällsfunktioner i syfte att förenkla integrationen.
  • I lösningen skulle vi även ha en budget för transporter samt personal.
  • På detta vis skulle vi skapa integration hemma vid människors middagsbord, istället för att klumpa ihop grupper i större boenden.

Förslaget hade inte kunnat hjälpa alla. Men det hade på allvar kunnat vara en del av lösningen.

Vår vinst i projektet hade även denna gång varit att vi kunnat bidra till en förändrad mentalitet kring privatuthyrning. De som hade tagit emot någon i sitt hem hade troligtvis även längre fram varit mer positivt inställda till att skapa en separat lägenhet för uthyrning.

I vår EU-ansökan ville vi bygga upp organisationen tillsammans med kommunerna för att därefter lämna över den långsiktiga förvaltningen till kommunerna. Jag tror nämligen att entreprenörer gör bäst nytta genom att agera snabbt och hitta lösningar. Långsiktig förvaltning av samhällsviktiga funktioner kan därefter diskuteras om de sker bäst i statlig eller privat regi.

Tyvärr ville inte EU riskera att satsa på ett nystartat bolag med nya idéer. Och strax därefter förändrades flyktingpolitiken.

Att nu få vara delaktig i Finns det Hjärterum känns därför som en liten revansch då det spinner vidare på vår ursprungliga idé.

“Att överföra kostnader för integrationens kostnader till folket, samtidigt som vi förändrar människors mentalitet kring privatuthyrning. Uthyrning i separata lägenheter bidrar dessutom till en mer långsiktigt hållbar bostadsmarknad!”

Relaterade länkar:

Leave your reply