Privatuthyrning definition

Privatuthyrning definition vid Attefallshus

För att något skall beskattas som privatuthyrning, krävs det att man uppfyller hela definitionen. Uppfylls inte detta krav, skall uthyrningen beskattas som en näringsverksamhet istället för med kapitalbeskattning. Dock så gäller fortfarande de civilrättsliga reglerna kring privatuthyrning, om man bara hyr ut en ”lägenhet/småhus” som man har för avsikt att använda som egen bostad.

Relaterade inlägg:

Förtydligande av lagtexten

Vad är privatuthyrning:

Privatuthyrning är när du hyr ut en privatbostad som nyttjas av dig eller närstående.

Privat bostad:

Är en bostad som används som boende del eller hela året. Det kan ex vara ett småhus, bostadsrättslägenhet, hyresrätt, sommarstuga, pendlingslägenhet m.m.

Gränsdragning mellan om ett småhus, ägarlägenheter eller bostadsrättslägenhet är en privatbostad eller näringsbostad återfinns i Inkomstskattelagen. Se utdrag i slutet av inlägget.

P.g.a. dessa regel rekommenderar Main Home aldrig att ett separat småhus på tomten, i fjällen eller på annan ort hyrs ut mer än 10 månader om året i långtidsuthyrning (Om ägaren vill få det inom kapitalbeskattning). Syftet med detta är att ägaren skall kunna bo i huset del av året. Hur lång tid detta innebär, har ej definierats i lagtexten och det är därför en tolkningsfråga där skatteverket äger tolkningsrätten. Skatteverket godkänner generellt privatuthyrning till studenter under terminerna och hänvisar dessutom till det på sin hemsida (Länk till aktuell sida) Därav att vi rekommenderas just 10 månader om året vid uthyrning av ex Attefallshus.

Närståendekrets:

I definitionen som återfinns längre ned från Inkomstskattelagen, kan du hitta vilka som innefattas av begreppet närståendekrets. Att notera är att styvbarn och fosterbarn räknas som avkomling. Men svärföräldrar räknas ej som närstående. Barn i ett samboförhållande räknas därför alltid in i närståendekretsen. Medan din respektives förälder, enbart är närstående till din respektive, inte till dig. Detta får effekter på vilken skatt du skall redovisa vid uthyrning i ett separat småhus som ni ev. hyr ut till dina svärföräldrar under en längre tid. Här behöver man även väga in den frivilliga tröghetsregeln och avsteg i bedömningen.

Slutligen

Kontrollera först att uthyrningen faller inom definitionen för privatuthyrning! Gör den inte det och du ändå betalar skatt på detta vis, riskerar du en onödig skattesmäll.

Detta är en av de regler vi vill sprida kunskap om, för att få till en förändring! Skattereglerna gör det mer lönsamt att hyra ut ett Attefallshus 6 månader om året än 12 månader. Detta är inte bra för hyresgästen och bostadsmarknaden, samtidigt som det riskerar att bli en skattefälla för ägaren.

Genom ett direktiv från regeringen till Skatteverket kan detta förändras. Ett sådant direktiv kan exempelvis vara:

 • Då en lägenhet hyrs ut, på en taxeringsenhet som innehåller flera småhusenheter, skall samtliga lägenheter beskattas som privatuthyrning. Så länge ägaren eller dess närståendekrets bor på fastigheten.
 • Detta direktiv avser ex lägenheter som byggs i Attefallshus, garagebyggnader eller andra småhusenheter på en privat småhusfastighet dock ej hyresfastighet.
 • Detta direktiv avser inte taxeringsenheter där ägaren eller dess närstående ej bor del av året.
 • Svärföräldrar skall definieras som närstående då begreppet används vid bedömningen av beskattning av privatuthyrning.

Relaterade inlägg:

 

Utdrag från Inkomstskattelagen

Länk till rättslig vägledning  från skatteverket. Klicka här

Privatbostadsfastighet

13 § Med privatbostadsfastighet avses, under förutsättning att småhuset eller ägarlägenheten är en privatbostad,

 1. småhus med mark som utgör småhusenhet,
 2. småhus på annans mark,
 3. småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet, och
 4. ägarlägenhetsenhet.

Med privatbostadsfastighet avses också tomtmark, om avsikten är att bygga en privatbostad på den. I fråga om tomtmarken gäller vad som sägs om privatbostad i 10-12 §§. Lag (2009:107).

Näringsfastighet

14 § Med näringsfastighet avses en fastighet som inte är en privatbostadsfastighet.

Småhus, småhusenhet, ägarlägenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet, lantbruksenhet, taxeringsenhet och taxeringsvärde

15 § Med småhus, småhusenhet, ägarlägenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet, lantbruksenhet och taxeringsenhet avses hus, fastigheter och enheter av de slag som avses i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Med taxeringsvärde avses det värde som fastställs enligt fastighetstaxeringslagen. Lag (2009:107).

Andelshus

16 § Med andelshus avses en fastighet som ägs av tre eller flera, antingen direkt eller genom ett svenskt handelsbolag, och som inrymmer eller är avsedd att inrymma bostad i skilda lägenheter åt minst tre delägare.

Privatbostadsföretag

17 § Med privatbostadsföretag avses en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag vars verksamhet

 1. till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget, eller
 2. uteslutande eller så gott som uteslutande består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla garage eller någon annan för deras personliga räkning avsedd anordning i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget.

Med privatbostadsföretag avses vid tillämpningen av 46 och 47 kap. också motsvarande utländsk juridisk person som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2006:1520).

Privatbostadsrätt

18 § Med privatbostadsrätt avses en andel i ett privatbostadsföretag, om den till andelen knutna bostaden är en privatbostad.

Näringsbostadsrätt

19 § Med näringsbostadsrätt avses en sådan andel i ett privatbostadsföretag som inte är en privatbostadsrätt.

En andel i en kooperativ hyresrättsförening är dock inte en näringsbostadsrätt. Lag (2016:115).

Närstående:

Att uppmärksamma är att ens sambos närståendekrets inte är samma som ens egen närståendekrets. Ex på detta är att ”svärmor” inte tillhör min närståendekrets. Men eftersom hon är min sambos/partners mor tillhör hon hens närståendekrets.

Makar och sambor

20 § Bestämmelser om makar ska tillämpas också på sambor som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft gemensamma barn. Lag (2007:1419).

Barn

21 § Styvbarn och fosterbarn räknas som barn.

Närstående

22 § Med närstående avses

– make,

– förälder,

– mor- och farförälder,

– avkomling och avkomlings make,

– syskon, syskons make och avkomling, och

– dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i.

 

Relaterade inlägg:

4 thoughts on “Privatuthyrning definition

Leave A Reply
 1. Hej,
  Förutsatt att kriterierna för privatuthyrning är uppfyllda; kan man då hyra ut flera lägenheter genom att tillämpa kapitalskatt och schablonavdrag? Tänkte om man exempelvis hyr ut övervåningen, en garagelägenhet, ett attefallshus och ett fritidshus. Skattar man på samma sätt för var och en av lägenheterna då med schablonavdrag osv eller gäller bara ett schablonavdrag för alla?

  Mvh
  Tomas

  1. Hej Tomas

   Ja det stämmer.
   Och de räknas var och en för sig. Vilket innebär att du kan ha en hyresintäkt på upp till 50 kkr / lägenhet innan du behöver betala skatt per lägenhet.
   Här har vi själva ex 3 sådana lägenheter. (Och några till som skattas i näring)
   Och vi har planer framåt som gör att vi skulle kunna ha fler. Det måste dock vara rimligt att du och dina skattemässigt närstående bor del av året i lägenheterna. Så någon stans drar skatteverket gränsen.
   Jag och Isabelle har dock 4+6 syskon. Så våra närståendekretsar är ganska stora 🙂

   MVH
   Jakob

 2. Hej!
  Jag har läst en massa både här, hos Skatteverket och olika lagtexter men blir inte riktigt klok på detta ändå…

  I mitt fall funderar jag på att köpa en fastighet som har två stycken bostadshus på tomten. Det ena, mindre, huset tänkte jag bo i själv, medan jag tänkte hyra ut det stora. Jag vill hyra ut det stora permanent, året om, och antar att det därför kommer att klassas som en näringsfastighet hos Skatteverket: alltså driver jag det mer eller mindre som en enskild firma och gör avdrag för de kostnader jag lägger ut för underhåll osv (?).

  Jag planerar inte att äga några andra hyreshus, utan vill alltså bara ha en hyresgäst i ett av mina hus och bo i det andra. Men då undrar jag ifall hyresgästen kommer att få besittningsrätt, eftersom att fastigheten är en näringsfastighet? Eller är det så att ”näringsfastighet” bara är vad Skatteverket kallar huset, och att en annan lag reglerar besittningsrätten, oavsett vad Skatteverket klassar mina hus som?

  Alltså: kan jag bo i det mindre av två hus på tomten, hyra ut det större permanent men ändå själv välja att göra mig av med hyresgästen med 3 månaders uppsägningstid? Tänker om jag själv skulle vilka byta hus i framtiden eller inte längre vilja ha en hyresgäst på tomten eller liknande.

  Tack för bra information! Hoppas att någon har möjlighet att hjälpa mig att reda ut detta.
  Mvh Fredrik

  1. Hej Fredrik.

   Kul att du vill köpa ett hem med uthyrning!

   Det du nämner ligger som du skriver i gränslandet. Och den skatterättsliga bedömningen har egentligen ingenting med den civilrättsliga att göra.

   Men i namnet på
   “privatuthyrningslagen” framgår syftet med lagen. Dvs “lagen om uthyrning av egen bostad”.
   Så därav skulle jag för att ha både hängslen och livrem, inledningsvis hantera det hus du tänkt att hyra ut. På ett sätt så du kan hävda det är eller har varit din eller dina närståendes bostad.

   Sök på “definition” på bloggen. Så hittar du vad som menas med den skattemässiga närstående kretsen.

   I så fall kan du sedan hyra ut huset tills vidare enligt privatuthyrningsreglerna både skatterättsligt och civilrättsligt.
   Väljer du sedan att fortsätta att hyra ut efter att tiden för tröghetsregeln gått ut. Så kan du fortsätta hyra ut med beskattning som en passiv näringsverksamhet. Samt ha kvar den civilrättsliga privatuthyrningsregeln.

   Om du inte gör detta skulle någon ev kunna hävda att det aldrig varit privatuthyrning. Och då kan du inte heller hävda att de inte har besittningsrätt mm.

Leave your reply