Öka din LIFE – WORK – BALANCE genom uthyrning till eget företag.

Hyr ut till eget företag 24 81

Det är minst 24 – 81 % mer lönsamt med AB än med enskild firma, om du vill använda del av din bostad i det egna företaget.

Detta beror på att reglerna för uthyrning, schablonavdrag, avdragsrätt mm skiljer sig beroende av vilken företagsform du har.

Det är givetvis en stor kostnadsbesparing för den enskilda firman att ha verksamhet i hemmet, jämfört med att hyra av någon annan.
Exempel på detta kan vara ett hemmakontor, ett behandlingsrum eller lager i kombination med det egna boende.

Men när företaget mognar och lönsamheten är stabil eller ökar, så bör man fundera över byte till AB. Då det kan ge ekonomiska fördelar som gör att man kan få större kapitalintäkter privat alternativt får större möjlighet i företaget att utveckla samt ta hjälp med det som inte är ens eget fokusområde.

Ex på en “vanlig” företagare

Genom mitt engagemang som förtroendevald för Företagarna träffar jag regelbundet små och medelstora företagare inom alla möjliga branscher. Flertalet av de som konsulterar Main Home eller som går vår kurs till ett gratis boende, driver dessutom eget företag. Då företagare ofta tappar hakan när de hör hur låg beskattningen är på privatuthyrning i jämförelse med det vanliga företagandet.

Flertalet ser uthyrningen till andra i form av boende, alternativt en verksamhetslokal till egna företaget, som en del i sin skatteplanering eller som ett sätt att skapa någon form av LIFE – WORK – BALANCE.

Angela Aylward är en av de jag lärt känna pga hennes engagemang för företagande och grön omställning. Då detta även ligger mig varmt om hjärtat.

Hennes kommentar:

Meningen med livet, är ett liv med mening

har dessutom lett oss vidare till andra samtal, ex kring hur man finansierar ett “ekorrhjulsavhoppande” eller ett mer balanserat liv genom uthyrning.

Men även samtal kring psykisk hälsa och olika former av välmående genom en stressfri vardag. Något jag och Isabelle allt mer prioriterar och något Angela arbetar med genom sitt företag:

Hon har ett behandlingsrum i villan

Angela har tagit sitt intresse, till att skapa en växande verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Nu när verksamheten börjar stabilisera sig ställs hon därför inför allt fler frågor kring hur hon på olika sätt kan lyfta det, till ett företagande som i framtiden kan vara en större del av hennes eller familjens sysselsättning.

Företagsformen med enskild firma var en naturlig start, då det var ett enkelt sätt att komma igång. Och då denna typ av företagsstart många gånger tar tid att bygga upp en lönsamhet kring. Så har det inte funnits några behov av att fundera över företagsform mm.

För sina utbildningar samt behandlingar inom reiki, har hon en separat ingång till källarvåningen i familjens villa.

Reiki behandlingar är avdragsgilla som rehabiliterande friskvård. Och bygger på en mjuk avslappningsmetod som har uråldriga rötter i Japan.

Därav är det extra viktigt för Angela att avgränsa verksamheten i huset, samt att skapa en lugn och trygg miljö!

Senast vi pratade frågade jag henne mer om hennes verksamhet, hennes planer framåt och om hon funderat över att byta företagsform för att kunna hyra lokalen av sig själv?!

Med samtalet som grund fick jag lov att använda hennes verksamhet som exempel. Då det liknar många andra egenföretagare jag mött. Och kan visa på skillnaden privatekonomiskt, beroende av företagsform.

Jag tror på att lyfta fram och visa hur fler gör. Än att bara ta exempel ur vårt eget liv. För att på så vis sänka trösklarna för fler att ta steget och testa nytt. Då det kan vara lättare att känna igen sig i situationen. Därför är jag glad att Angela bjöd på denna möjlighet. Både för att lära nytt själv samt att kunna sprida det till fler.

Låg avdragsrätt till enskild firma

Som privatperson kan du inte hyra ut en del av ditt hem till din enskilda firma. Och kraven för att få dra av driftskostnader, anpassning av lokalen mm är inte heller lika stora som för ett AB.

Exempelvis utgör inte ett kontor fyllt av pärmar mm i ditt hem skäl för att dra av delar av driftskostnaderna. Utan det krävs att utrymmet används på ett sätt som gör att det inte längre kan användas för boende, för att den rätten skall kunna uppstå i en enskild firma.

Däremot kan den som driver en enskild firma och arbetar minst 800 h i hemmet under vissa förutsättningar göra ett schablonavdrag på 2000 kr om året i en villa, alternativt 4000 kr per år i en bostads- eller hyresrätt.

Uthyrning till eget AB

Däremot kan du hyra en del av ditt boende, garage eller ex del av källaren som förråd till ditt AB.

Detta under förutsättning att:

  • företaget har behov av lokalen,
  • hyran inte överstiger marknadsmässig hyra, och
  • hyresavtal är upprättat.

Anser Skatteverket däremot att hyran är för högt satt. Kommer den del som överskrider den marknadsmässiga hyran, istället beskattas som lön.

Vid uthyrning till eget AB räknas hyran som en momsfri kostnad för bolaget.

Som privatperson kapitalbeskattas du med 30% på hela hyresbeloppet.

Dvs att uthyrning till eget AB inte ger rätt till samma schablonavdrag på 20% samt upp till 40.000 kr om året, som du får vid privatuthyrning av ex en bostad till någon utomstående.

Skillnad i skatt pga skattereglerna för uthyrning till eget företag

Detta innebär att du med aktiebolag får ett lägre resultat i ditt AB och istället växlar hyreskostnaden till en privat kapitalintäkt.

Detta är det billigaste sättet att “få ut” pengar ur ditt AB, samtidigt som det minskar bolagsskatten för hyresbeloppet, och som du fortfarande har kvar ditt utdelningsutrymme med ytterligare möjlig kapitalinkomst. Vilket är det näst billigaste sättet att ta ut pengarna från ditt AB

För de flesta med en enskild firma innebär reglerna istället att de max får ett litet schablonavdrag och den resterande delen som i ett AB hade kunnat klassas som hyresintäkt, behöver istället den med enskild firma beskatta som inkomst av tjänst.

Detta innebär även att skillnaden mot ett AB beror av hur stor lönsamhet som finns i bolaget samt om ägaren har ytterligare en löneinkomst utöver den enskilda firman. Vilket ex Angela har i exemplet ovan.

Göteborgs Reikis lokal är på 84 kvm, där delar är biytor mm. Lokalen är placerad i källaren med entré, en passage och ett behandlingsrum. Vad en marknadsmässig hyra är för detta skiljer, sig mellan olika orter.

Jag har inte gjort någon marknadsundersökning för att hitta en rättvisande hyra i Angela verksamhet i Göteborgsområde. Utan uppskattar den istället till 4000 kr. För att få en jämförbar hyra för många småföretagares verksamheter runt om i landet.
(Du måste dock göra en egen bedömning för din verksamhet)

2 andra saker som avgör beskattningen är hur mycket hon arbetar i lokalen samt i sin näringsverksamhet.

Arbetar hon över 800 h per år i lokalen får hon schablonavdraget på 2000 kr i villan.

Arbetar hon däremot mindre än 5-600 h, och med en typ av verksamhet som kan klassas som “Passiv Näringsverksamhet”. Så kan hon sänka sin “egenavgift”, men får då inte schablonavdraget för driftkostnader.

(En passiv näringsverksamhet är dock varken sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande)

Ytterligare 2 saker som påverkar är vad hon får i resultat i sin verksamhet samt vad hon får för total bruttolön från andra anställningar och uppdrag.

Detta beror på att resultatet från en enskild firma först beskattas med en egenavgift alt särskild löneskatt om det är en passiv verksamhet. Och därefter räknas det som blir kvar av resultatet ihop med hennes ordinarie bruttolön. Detta ger en total bruttolön som beroende av sin storlek ger enbart kommunalskatt alt både kommunalskatt och statlig skatt.

Vad blir då skillnaden mellan AB och Enskild Firma?

I bilden nedan jämför jag ytterligheterna.

I första fallet om Angela har en inkomst som hamnar i kommunalskatt, samt en annan typ av verksamhet, som hade kunnat klassas som passiv. Detta ger då inte rätt till de 2000 kr i schablonavdrag. Men ger ändå “mest ut i handen” efter skatter.
Har hon en aktiv näringsverksamhet i kommunalskatt med rätt till schablonavdraget hamnar det på 26.967 kr samt 125%. Dvs nästan samma nivå. Varför det i så fall hade varit att föredra. Då det även ger rätt till pension samt sjukpenninggrund ersättning.

Och i det andra fallet är verksamheten aktiv, hela hennes resultat från verksamheten hamnar i kommunal plus statlig skatt. Och hon har inte heller är rätt schablonavdraget. Hade hon i detta fall fått schablonavdraget hade hennes ut i handen som enskild företagare istället blivit 19.834 kr samt AB hade istället då motsvarat 169% istället för 181%.

Hyresjämförelse mellan EF och AB

Skillnaden vid ytterligheterna ger alltså 24 – 81% mer av pengarna ut i handen, om du driver AB än om du har en enskild firma. Detsamma gäller oavsett hyresnivå för ytterligheterna. Vilket gör att du gentemot din egna uppskattade hyra kan göra ett enkelt överslag på vad skillnaden blir för dig.

Detta är bara en beskrivning av vad skillnaden här blir ut i handen. Tar man dessutom hänsyn till att årshyran minskat resultatet i ABt och därmed bolagsskatten. Så kan man se att även bolagsskatten för ABt minskar med 48.000 kr * 20,6 % för år 2021.

Så med ovan insikt kan kanske byte av bolagsform och möjligheten hyresintäkten, göra att du får ut tillräckligt för att istället ta hjälp med den “tråkiga och stressande” redovisningen, öka ditt privata sparande, eller är det som kan finansiera en liten semester med familjen?

Så här räknar jag på skatterna

Ut i handen vid enskild firma räknar jag ut enligt följande

Först tar jag bort särskild löneskatt (alt egenavgiften):

48.000 / ( 100% + 24,26% )

Och därefter drar jag av kommunal (alt kommunal + statlig skatt)

( 48.000 / ( 100% + 24,26% )) * ( 100% – 30% )

I aktiebolags-exemplet sker enbart kapitalbeskattningen av hyran, efter att den betalats ut till dig privat. Vilket jag räknar ut på följande sätt:

48.000 * ( 100% – 30% )

Men som jag beskrev ovan så innebär detta även att bolaget får 48.000 kr i ökade kostnader. Vilket i sin tu sänker resultatet med 48.000 och därmed bolagsskatten med 9888 kr.

Sammanfattningsvis

När vi får frågan om vad som är bäst, enskild firma eller AB. Så är svaret att det viktigaste är att komma igång med verksamheten och skapa en lönsamhet.

Anledningen till det är att har du ingen lönsamhet, kommer du ändå inte att kunna ta någon hyra och du kommer aldrig heller ha nytta av ditt utdelningsutrymme eller sparade utdelningsutrymme.

Val av bolagsform kan man oftast vänta, om det valet är svårt eller om kapitalinsatsen saknas. En enskild firma är enkelt och billigt att skapa. Det kräver inte lika mycket redovisning som ett AB och du har fortfarande fördelen av att kunna kvitta dina intäkter mot utgifter.

De flesta företag som startas läggs ned inom 3 år. Så åter igen kom igång, lyckas du sedan skapa en lönsamhet kring din idé eller ditt intresse så gör ett aktivt val och byt över till AB, när ekonomin finns där.

Det finns flera olika anledningar till val av bolagsform. Vi väljer att ha delar av våra uthyrningar i privatuthyrning, vi har även uthyrning i enskild firma samt driver några AB där vi har behovet och möjligheten att även hyra ut del av vårt hem till dessa bolag. Men allt detta har varit ett steg i taget genom flera aktiva val.

Har du däremot ett sparkapital du kan ta av, en hög lön från en annan anställning samtidigt som du driver ett företag där du har behov av kontor, behandlingsrum, lager mm. Så rekommenderar vi oftast ett AB om du vill placera dessa ihop med ditt eget boende.

//Jakob E Saternus, grundare av Main Home

Relaterade inlägg:

Dra nytta av Sveriges lägsta skatt genom att skapa privatuthyrning! I vår digitala utbildning hjälper vi dig med allt du behöver från planering, byggnation till färdig uthyrning. Kolla in utbildningen nedan eller boka en konsultation via länken:

Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

Leave your reply