Öka din WORK-LIFE BALANCE genom uthyrning till eget företag

Hyr ut till eget företag 24 81

I dagens samhälle kan det vara svårt att få till en så kallad work-life balance, alltså en situation där man känner att arbetsliv och fritid är balanserade mot varandra.

Det finns en rad olika sätt för dig som egenföretagare att nå denna idyll, och ett av dem är just genom uthyrning till eget företag. Men vad lönar sig egentligen mest, att hyra ut till sig själv som enskild firma eller aktiebolag?

Faktum är att det är minst 24 – 81 % mer lönsamt med aktiebolag än med enskild firma, om du vill använda del av din bostad i det egna företaget.

Detta beror på att reglerna för uthyrning, schablonavdrag, avdragsrätt mm skiljer sig beroende av vilken företagsform du har. Det är givetvis en stor kostnadsbesparing för den enskilda firman att ha verksamhet i hemmet, jämfört med att hyra av någon annan.

Exempel på detta kan vara ett hemmakontor, ett behandlingsrum eller lager i kombination med det egna boendet.

Men när företaget mognar och lönsamheten är stabil eller ökar, så bör man fundera över byte från enskild firma till aktiebolag. Det kan nämligen ge flera ekonomiska fördelar, som i sig gör att man kan få större kapitalintäkter privat. Alternativt kan du öka dina möjligheter i företaget, som att utveckla eller ta hjälp med det som inte är ens eget fokusområde.

Ex på en “vanlig” företagare

Genom mitt engagemang som förtroendevald för Företagarna träffar jag regelbundet små och medelstora företagare inom alla möjliga branscher. Flertalet av de som konsulterar Main Home eller som går vår kurs till ett gratis boende, driver dessutom eget företag. När de hör hur låg beskattningen är på privatuthyrning i jämförelse med det vanliga företagandet tappar de ofta hakan!

Flertalet ser uthyrningen till andra i form av boende, alternativt en verksamhetslokal till egna företaget, som en del i sin skatteplanering eller som ett sätt att skapa någon form av work-life balance.

Angela Aylward är en av de personer jag lärt känna genom ett gemensamt engagemang för företagande och grön omställning, då detta även ligger mig varmt om hjärtat.

Hennes kommentar:

Meningen med livet, är ett liv med mening

har dessutom lett oss vidare till andra samtal, ex kring hur man finansierar ett “ekorrhjulsavhoppande” eller ett mer balanserat liv genom uthyrning.

Vi har även samtalat kring psykisk hälsa och olika former av välmående genom en stressfri vardag, något som Angela arbetar med på sitt företag och som jag och Isabelle prioriterar allt mer i vår egen vardag.

Hon har ett behandlingsrum i villan

Angela har tagit sitt intresse för att skapa en växande verksamhet och byggt upp detta vid sidan av sitt ordinarie arbete. Nu när den egna verksamheten börjar stabilisera sig ställs hon inför allt fler frågor. Däribland frågor kring hur hon på olika sätt kan lyfta den till ett företagande som i framtiden kan vara en större del av hennes eller familjens sysselsättning.

Företagsformen med enskild firma var en naturlig start, då det är ett enkelt och smidigt sätt att komma igång på. Eftersom denna typ av företagsstart många gånger tar tid att bygga upp och skapa en lönsamhet kring, har det heller inte funnits några behov av att fundera över företagsform.

För sina utbildningar samt behandlingar inom reiki, har hon en separat ingång till källarvåningen i familjens villa.

Reiki behandlingar är avdragsgilla som rehabiliterande friskvård, och bygger på en mjuk avslappningsmetod som har uråldriga rötter i Japan.

Därav är det extra viktigt för Angela att avgränsa verksamheten i huset, samt att skapa en lugn och trygg miljö för sina klienter.

Senast vi pratade frågade jag henne mer om hennes verksamhet, hennes planer framåt och om hon funderat över att byta företagsform för att kunna hyra lokalen av sig själv.

Med samtalet som grund fick jag lov att använda hennes verksamhet som exempel i denna artikel, då det liknar många andra egenföretagare jag mött. Dessutom kan den visa på skillnaden privatekonomiskt, beroende av om du driver en enskild firma eller aktiebolag.

Jag tror på att lyfta fram och visa hur fler gör, hellre än att bara ta exempel från vårt egna liv. På så vis kan vi sänka trösklarna så att fler vågar ta steget och testa nya saker, och därigenom öka sin egen work-life balance. Detta eftersom det kan vara lättare att känna igen sig själv i situationen. Därför är jag oerhört glad och tacksam över att Angela bjöd på denna möjlighet. Både för att lära mig något nytt själv, samt för att kunna sprida kunskapen vidare till fler.

Avdragsrätt för enskild firma vs. aktiebolag

Så hur skiljer sig egentligen avdragsrätten för enskild firma, jämfört med aktiebolag? Som privatperson kan du inte hyra ut en del av ditt hem till din enskilda firma. Inte heller kraven för att få dra av driftskostnader eller anpassning av lokalen är lika stora som för ett aktiebolag.

Exempelvis utgör inte ett kontor fyllt av pärmar och dokument i ditt hem skäl för att dra av delar av driftskostnaderna. För att få denna avdragsrätt i en enskild firma krävs det att utrymmet används på ett sätt som gör att det inte längre kan användas för boende.

Däremot kan den som driver en enskild firma, och arbetar minst 800 timmar i hemmet under vissa förutsättningar, göra ett schablonavdrag på 2000 kr om året i en villa. Alternativt 4000 kr per år i en bostads- eller hyresrätt.

Uthyrning till eget aktiebolag

Har du ett aktiebolag kan du däremot hyra en del av ditt boende, garage eller exempelvis en del av källaren som förråd till ditt företag.

Detta under förutsättning att:

  • Företaget har behov av lokalen
  • Hyran inte överstiger marknadsmässig hyra
  • Hyresavtal är upprättat.

Skulle Skatteverket anse att hyran är för högt satt, kommer den del som överskrider den marknadsmässiga hyran istället beskattas som lön.

Vid uthyrning till eget aktiebolag räknas hyran annars som en momsfri kostnad för bolaget.

Som privatperson kapitalbeskattas du med 30% på hela hyresbeloppet.

Det vill säga att uthyrning till eget aktiebolag inte ger rätt till samma schablonavdrag på 20% samt upp till 40.000 kr om året, som du får vid privatuthyrning av t.ex. en bostad till någon utomstående.

Skillnad i skatt pga skattereglerna för uthyrning till eget företag

Detta innebär att du med aktiebolag får ett lägre resultat i ditt företag och istället växlar hyreskostnaden till en privat kapitalintäkt.

Detta är det billigaste sättet att “få ut” pengar ur ditt aktiebolag, samtidigt som det minskar bolagsskatten för hyresbeloppet. Du har även fortfarande kvar ditt utdelningsutrymme med ytterligare möjlig kapitalinkomst, vilket är det näst billigaste sättet att ta ut pengarna från ditt aktiebolag.

För de flesta med en enskild firma innebär reglerna istället att de max får ett litet schablonavdrag. Den resterande delen, som i ett aktiebolag hade kunnat klassas som hyresintäkt, behöver istället den med enskild firma beskatta som inkomst av tjänst.

Detta innebär även att skillnaden mot ett aktiebolag beror på hur stor lönsamhet som finns i bolaget. Det kan även variera i förhållande till om ägaren har ytterligare en löneinkomst utöver den enskilda firman, vilket t.ex. Angela har i exemplet ovan.

Göteborgs Reikis lokal är på 84 kvm, där delar är biytor m.m. Lokalen är placerad i källaren med entré, en passage och ett behandlingsrum. Vad en marknadsmässig hyra är för detta skiljer sig mellan olika orter.

Jag har inte gjort någon marknadsundersökning för att hitta en rättvisande hyra i Angelas verksamhet i Göteborgsområde, utan uppskattar den istället till 4000 kr. Detta för att få en jämförbar hyra för många småföretagares verksamheter runt om i landet.
(Du måste dock göra en egen bedömning för din verksamhet)

Två andra saker som avgör beskattningen är hur mycket hon arbetar i lokalen samt i sin näringsverksamhet.

Arbetar hon över 800 timmar per år i lokalen får hon schablonavdraget på 2000 kr i villan.

Arbetar hon däremot mindre än 500-600 timmar, och med en typ av verksamhet som kan klassas som “Passiv Näringsverksamhet”, kan hon sänka sin “egenavgift” men får då inte schablonavdraget för driftkostnader.

(En passiv näringsverksamhet är dock varken sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande)

Ytterligare två saker som påverkar är vad hon får i resultat i sin verksamhet samt vad hon får för total bruttolön från andra anställningar och uppdrag.

Detta beror på att resultatet från en enskild firma först beskattas med en egenavgift, alternativt särskild löneskatt, om det är en passiv verksamhet. Därefter räknas det som blir kvar av resultatet ihop med hennes ordinarie bruttolön. Detta ger en total bruttolön som beroende av sin storlek ger enbart kommunalskatt, alternativt både kommunalskatt och statlig skatt.

Skillnaden mellan enskild firma och aktiebolag

Vad blir då skillnaden mellan en enskild firma och ett aktiebolag? I bilden nedan jämför jag ytterligheterna.

I första fallet, om Angela har en inkomst som hamnar i kommunalskatt samt en annan typ av verksamhet som hade kunnat klassas som passiv. Denna situation ger då inte rätt till de 2000 kr i schablonavdrag, men ger ändå “mest ut i handen” efter skatter.

Har hon en aktiv näringsverksamhet i kommunalskatt med rätt till schablonavdraget hamnar det på 26.967 kr samt 125%, det vill säga nästan samma nivå. Varför det i så fall hade varit att föredra, är på grund av att denna situation även ger rätt till pension samt sjukpenninggrundande ersättning.

I fall nummer två är verksamheten aktiv, alltså hela hennes resultat från verksamheten hamnar i kommunal plus statlig skatt. Hon har inte heller här rätt till schablonavdraget. Om hon i detta fall däremot fått schablonavdraget hade hennes ut i handen som enskild företagare istället blivit 19.834 kr, samt aktiebolaget hade motsvarat 169% istället för 181%.

Hyresjämförelse mellan EF och AB

Skillnaden vid ytterligheterna ger alltså 24 – 81% mer av pengarna ut i handen, om du driver aktiebolag än om du har en enskild firma. Detsamma gäller oavsett hyresnivå för ytterligheterna, vilket gör att du gentemot din egna uppskattade hyra kan göra ett enkelt överslag på vad skillnaden blir för dig.

Detta är bara en beskrivning av vad skillnaden här blir ut i handen. Tar man dessutom hänsyn till att årshyran minskat resultatet i aktiebolaget och därmed bolagsskatten. Så kan man se att även bolagsskatten för aktiebolaget minskar med 48.000 kr * 20,6 % för år 2021.

Med ovan insikt kan kanske byte av bolagsform och möjligheten för hyresintäkt göra att du får ut tillräckligt. Du får möjlighet att t.ex. ta hjälp med den “tråkiga och stressande” redovisningen, öka ditt privata sparande eller kanske finansiera en liten semester med familjen. En bättre work-life balance helt enkelt!

Så här räknar jag på skatterna

Ut i handen vid enskild firma räknar jag ut enligt följande

Först tar jag bort särskild löneskatt (alt egenavgiften):

48.000 / ( 100% + 24,26% )

Och därefter drar jag av kommunal (alt kommunal + statlig skatt)

( 48.000 / ( 100% + 24,26% )) * ( 100% – 30% )

I aktiebolags-exemplet sker enbart kapitalbeskattningen av hyran, efter att den betalats ut till dig privat. Vilket jag räknar ut på följande sätt:

48.000 * ( 100% – 30% )

Men som jag beskrev ovan så innebär detta även att bolaget får 48.000 kr i ökade kostnader. Vilket i sin tu sänker resultatet med 48.000 och därmed bolagsskatten med 9888 kr.

Sammanfattningsvis: Enskild firma eller aktiebolag?

När vi får frågan om vad som är bäst, enskild firma eller aktiebolag, är svaret att det viktigaste är att komma igång med verksamheten och skapa en lönsamhet.

Anledningen till det är att: Har du ingen lönsamhet kommer du ändå inte att kunna ta någon hyra, och du kommer aldrig heller ha nytta av ditt utdelningsutrymme eller sparade utdelningsutrymmen.

Val av bolagsform kan man oftast vänta med, om det valet är svårt eller om kapitalinsatsen saknas. En enskild firma är enkelt och billigt att skapa. Det kräver inte lika mycket redovisning som ett aktiebolag och du har fortfarande fördelen av att kunna kvitta dina intäkter mot utgifter.

De flesta företag som startas läggs ned inom 3 år. Så åter igen; kom igång! Lyckas du sedan skapa en lönsamhet kring din idé eller ditt intresse, så gör ett aktivt val och gör bytet från enskild firma till aktiebolag när ekonomin finns där.

Det finns flera olika anledningar till val av bolagsform. Vi väljer t.ex. att ha delar av våra uthyrningar i privatuthyrning. Därutöver har vi även uthyrning i enskild firma, samt driver några aktiebolag där vi har behovet och möjligheten att även hyra ut del av vårt hem till dessa bolag. Allt detta har dock gjorts ett steg i taget genom flera aktiva val, och för oss skapat en work-life balance som vi kan trivas frodas i.

Har du däremot ett sparkapital du kan ta av, en hög lön från en annan anställning samtidigt som du driver ett företag där du har behov av kontor, behandlingsrum, lager m.m, så rekommenderar vi oftast ett aktiebolag om du vill placera dessa ihop med ditt eget boende.

//Jakob E Saternus, grundare av Main Home

Relaterade inlägg:

Dra nytta av Sveriges lägsta skatt genom att skapa privatuthyrning! I vår digitala utbildning hjälper vi dig med allt du behöver från planering, byggnation till färdig uthyrning. Kolla in utbildningen nedan eller boka en konsultation via länken:

Bo Gratis med Main Home
KÖP Kursen som guidar dig till ett gratis boende som villaägare

Leave your reply